Coaching Sprzedażowy
Executive Coaching

Life Coaching
Coachng Menadżerski

 

Coaching sprzedażowy


Każda organizacja oczekuje, że pracownicy będą rozwijani przez swoich przełożonych, którzy jednocześnie będą egzekwowali od swoich podwładnych realizacji celów biznesowych. Z jednej strony oczekiwania skierowane są na rozwijanie umiejętności, podnoszenie kompetencji pracownika, co skutecznie jest w stanie poprowadzić coach. Z drugiej strony oczekiwania ukierunkowane są na realizację konkretnych celów, prezentowanie konkretnych zachowań biznesowych, co jest w stanie wyegzekwować menedżer. Dlatego tak trudno menedżerom pełnić te dwie role jednocześnie, dlatego też swoje zachowania lokują bliżej menedżerskiej odpowiedzialności, tłumacząc się tym, że „firma oczekuje realizacji planów", często unikając roli coacha, tłumacząc, że „coaching to długi proces, na który nie mam czasu". Wówczas warto zadać dwa podstawowe pytania: Jak często jestem w stanie być z pracownikiem jako menedżer i korygować jego zachowania? A może warto wyposażyć pracownika w narzędzia, które będą pracowały, nawet wówczas, gdy nie będę mógł być przy pracowniku?

Rozwiązaniem stosowanym coraz częściej na całym świecie jest zatrudnianie niezależnych coachów, pozbawionych relacji z pracownikiem, nie uwikłanych w egzekwowanie planów biznesowych, którzy skupiają się na rozwijaniu umiejętności, kompetencji pracownika, a tym samym wzmacniają skuteczność menedżera.


Cele szkolenia:

  Zdefiniowanie z pracownikiem oczekiwanych umiejętności, zgodnych ze standardem pracy
  Zdiagnozowanie obszarów umiejętności wymagających wzmocnienia oraz rozwijania
  Wdrożenie nawyków samodzielnej pracy, strategii „on the job activities"
  Pokazanie sposobów doskonalenia umiejętności w miejscu pracy
  Zmotywowanie pracownika do podnoszenia efektywności pracy poprzez rozwijanie kompetencji
  Wdrażanie standardów pracy wypracowanych przez organizację

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  Definiować swoje zasoby, umiejętności niezbędne na danym stanowisku pracy, aby być efektywnym i wydajnym
  Oceniać poziom zaawansowania swoich umiejętności w odniesieniu do wymaganego standardu
  Nauczą się w jaki sposób każdy dzień, każdą sytuację wykorzystać w celu podnoszenia swoich kompetencji
  W jaki sposób wdrażać najlepsze standardy, narzędzia, zachowania, aby być skutecznym i zmotywowanym


Grupa docelowa:

  Pracownicy   Osoby wyznaczone przez organizację   Przedstawiciele naukowi i handlowi


Czas trwania:

  indywidualne sesje coachingowe trwające 4-5 godz., ich liczba jest uzależniona od przygotowania pracownika i założonego celu
  praca pomiędzy sesjami szkoleniowymi
  coaching jest prowadzony przez coachów posiadających doświadczenie menedżerskie i biznesowe

Executive Coaching


Executive coaching jest dedykowany, jako nowoczesne i efektywne narzędzie rozwoju osobistego, dla kadry menedżerskiej z najwyższych szczebli organizacji (top management), np. prezesi, dyrektorzy, właściciele firm, członkowie zarządów. Skupia się on na kompetencjach związanych z przywództwem, myśleniem strategicznym, myśleniem systemowym, umiejętnościach wywierania wpływu, perswazyjnej komunikacji, pracy z emocjami. Jest formą indywidualnych spotkań z coachem, który pełni rolę obserwatora, facylitatora udzielającego indywidualny feedback dotyczący konkretnych zachowań oraz podpowiadającego obszary, które mogą wpływać na podniesienie poziomu kompetencji i zwiększenie efektywności zarządzania.


Cele coachingu:

  Rozwijanie lub modelowanie umiejętności, kompetencji wymaganych w aktualnej sytuacji

Oczekiwane rezultaty:

  Top manager zdobędzie nowe spojrzenie na przepracowane problemy
  Rozwinie indywidualne i dopasowane do aktualnej sytuacji, pożądane przez niego umiejętności
  Podniesie swoje, indywidualne kompetencje

Grupa docelowa:

  Top Management- , członkowie zarządów, prezesi, dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych   Właściciele firm


Czas trwania:

  indywidualne sesje coachingowe trwające 4-5 godz., ich liczba jest uzależniona od przygotowania menedżera i założonego celu
  praca pomiędzy sesjami szkoleniowymi
  coaching jest prowadzony przez coachów posiadających doświadczenie w Exetutive coachingu

Life coaching


Jednym z rodzajów coachingu jest „Life coaching", który teoretycznie nie jest związany z biznesem, a skupiony na potrzebach indywidualnych osoby coachowanej. Teoretycznie, gdyż przy obecnym tempie życia, czasie poświęcanym fizycznie i mentalnie na pracę, trudno uważać, że życie osobiste pracownika nie ma wpływu na życie zawodowe. Nasze decyzje zawodowe zależą od naszych umiejętności, kompetencji, ale jeszcze w większym stopniu od naszych przekonań wpierających, ale i ograniczających nasze zachowania. Również nasz system wartości ma olbrzymi wpływ na skuteczność naszych zachowań, nie mówiąc już o tym, w jaki sposób siebie postrzegamy jako człowieka, pracownika. Dlatego „Life coaching" coraz częściej ma zastosowanie w biznesie, sporcie, sytuacjach „wypalenia zawodowego".

Cele szkolenia:

  Poznanie samego siebie, swoich mocnych stron jak i ograniczeń
  Zrozumienie w jaki sposób mój sposób patrzenia na otoczenie, może wpływać na realizację celów zawodowych
  Zdefiniowanie przekonań, sytuacji, które przeszkadzają mi w realizacji celów
  Wypracowanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych, konfliktowych, wymagających dużego zaangażowania

Oczekiwane rezultaty:

Uczestnicy nauczą się:
  W jaki sposób spojrzeć definiować przyczyny swoich problemów
  Jak zarządzać swoimi przekonaniami, zachowaniami, które ograniczają ich zachowania
  Jak być efektywnym pracując pod presją, w niekorzystnych warunkach
  Jak pozycjonować rzeczy ważne i mniej ważne, które wpływają na ich zachowania

Grupa docelowa:

  Wszyscy pracownicy, a szczególnie pracujący pod presją i z pracownikami


Czas trwania:

  indywidualne sesje coachingowe trwające 2-3 godz., ich liczba jest uzależniona założonego celu
  praca pomiędzy sesjami szkoleniowymi
  coaching jest prowadzony przez coachów posiadających doświadczenie w tego typu coachingu

Coaching menedżerski


Wysokie tempo pracy menedżerów sprawia, że mają coraz mniej czasu na korzystanie ze szkoleń rozwijających ich kompetencje. Poza tym, menedżerowie w zakresie swoich obowiązków mają wykorzystywanie coachingu w stosunku do swoich podwładnych, natomiast coraz częściej sami są pozbawieni takiego coachingu. Jednocześnie, tradycyjne szkolenia, treningi, czy warsztaty skupiają się na rozwijaniu umiejętności, które już menedżerowie często posiadają. Wymagają one jedynie stałego odnawiania i uzupełniania, aby nie stały się rutynowym zachowaniem. Dodatkowo, stale zmieniające się środowisko biznesowe, różnorodne zadania, zmiana pokoleniowa zasobów ludzkich, sprawiają, że menedżer stale musi modyfikować i dopasowywać posiadane umiejętności, aby być efektywnym.

Coaching menedżerski skupia się właśnie na rozwijaniu i modyfikowaniu umiejętności menedżerskich w naturalnym środowisku pracy. Co ważne, skupia się na przyszłych zachowaniach, wyrabiając najbardziej efektywne i dostosowane do wymogów biznesu umiejętności. Pozwala menedżerowi spojrzeć na wiele spraw z nowej strony i nauczyć najskuteczniejszych sposobów pracy nad samodzielnym rozwijaniem swoich umiejętności, zgodnie ze strategią „on the job activities".


Cele coachingu:

  Zdefiniowanie kluczowych umiejętności wymagających rozwijania
  Określenie w jaki sposób opisane umiejętności wpłyną na skuteczność zarządzania
  Opracowanie pod okiem cocha sposobu rozwijania umiejętności i implementowania w życie zawodowe
  Sprawdzenie w jaki sposób nowe umiejętności wpływają na efektywność pracy

Oczekiwane rezultaty:

Menedżerowie nauczą się:
  W jaki sposób mogą samodzielnie zdefiniować potrzebne im nowe umiejętności
  Sposobów rozwijania nowych umiejętności pod okiem doświadczonego coacha
  Jakich narzędzi potrzebują w procesie rozwoju oraz w jaki sposób mogą je uzyskać
  Jak implementować nowe umiejętności i będą mieli okazję sprawdzić w jaki sposób, nowo nabyte umiejętności mogą wpływać na odbiór otoczenia


Grupa docelowa:

  Pracownicy z potencjałem menedżerskim   Menedżerowie i liderzy wszystkich szczebli


Czas trwania:

  indywidualne sesje coachingowe trwające 4-5 godz., ich liczba jest uzależniona od przygotowania menedżera i założonego celu
  praca pomiędzy sesjami szkoleniowymi
  coaching jest prowadzony przez coachów posiadających doświadczenie biznesowe

DISC CLASSIC - Analiza Profilu Osobowego


Sprawdzony od 40 lat model rozwojowy, opisujący profil osobowy pracownika w miejscu pracy. Wykorzystywany w ponad 50 krajach przez 90% firm z listy Fortune 500. Pozwala opisać naturalne preferencje pracownika w miejscu pracy, a tym samym zwiększyć dopasowanie pracownika i stanowiska pracy, przez co ułatwia podniesienie wydajności pracy. Jest to model rozwojowy, który pozwala zdefiniować obszary do rozwoju w miejscu pracy i ustalić sposoby rozwijania tych obszarów, kompetencji. Jest licencjonowanym narzędziem firmy Inscape Publishing.


Cel badania:

  Zdefiniowanie preferencji pracownika wspierających jego efektywność, jak również ograniczających wydajność
  Zrozumienie własnego zachowania i jego wpływu na zachowania otoczenia
  Uświadomienie sobie podstaw zachowań innych pracowników/ ludzi
  Opisanie obszarów wymagających rozwoju, w celu poprawy efektywności pracy

Oczekiwane rezultaty - uczestnicy szkolenia:

  zrozumieją swoje zachowania i sposób odbioru tych zachowań przez otoczenie
 określą w jaki sposób ich zachowania mogę wpływać na podnoszenie ich efektywności w miejscu pracy lub obniżenie tej efektywności
 uzgodnią obszary kompetencji, zachowań, które powinni i chcą rozwijać
 zaplanują ścieżkę i sposób rozwijania niezbędnych kompetencji
 zrozumieją w jaki sposób należy i warto interpretować zachowania innych osób w celu podniesienia efektywności komunikacji i współpracy w zespole

Menedżerowie po przeprowadzonym badaniu...

  zrozumieją w jaki sposób ich zachowania wpływają na zachowania i efektywność pracowników
  określą swoje obszary kompetencji, które należy wzmacniać, a które rozwijać
  otrzymają wskazówki interpretować zachowania pracowników w różnych sytuacjach i w jaki sposób wykorzystać je w celu podniesienia wydajności zespołu
  uświadomią sobie w jaki sposób mogą podnieść efektywność komunikacji, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów
  otrzymają dodatkowe narzędzie umożliwiające zaplanowanie ścieżki rozwoju pracownika.

Sposób przeprowadzenia badania

  badanie on line trwające w granicach 10 min.
  wygenerowanie raportu w wersji papierowej lub elektronicznej
  feedback certyfikowanego trenera, praktyka zapewniający umiejętność pracy z raportem w miejscu pracy, w celu rozwijania oczekiwanych zachowań

Badanie dedykowane

  pracowników i kadry menedżerskiej
  działów HR
  w trakcie procesu rekrutacji, sesji oceniających, wypracowujących ścieżki rozwoju

Dodatkowa wartość

Dodatkową wartość stanowią moduły szkoleniowe ściśle skorelowane z opisem profilu osobowego i dopasowane do potrzeb firmy w następujących obszarach:
 Komunikacja
  Zarządzanie konfliktem
 Umiejętności interpersonalne
 Kadra menedżerska
  Sprzedaż
  Zespół

Thomas - Profesjogram - Analiza Stanowiska Pracy


Profesjogram (Analiza Stanowiska Pracy) jest narzędziem pozwalającym w sposób naturalny stworzyć optymalny profil kompetencyjny dla określonego stanowiska pracy. Stworzony wzorzec może być punktem odniesienia w procesie rekrutacji, co pozwala skuteczniej i szybciej identyfikować kandydatów o oczekiwanym profilu, dopasowanym do przyszłej roli. Opierając się o profesjogram można określić i opisać oczekiwane zachowania pracowników. Wynik profesjogramu jest łatwy do porównania z APOs ( Analiza Profilu Osobowości) kandydata, co pozwala ocenić stopień zgodności i zdefiniować obszary wymagające dodatkowej analizy.


Cel badania:

  Przygotowanie miarodajnego wzorca zachowań na danym stanowisku pracy zgodnego z oczekiwaniami i wymaganiami firmy
  Opisanie obszarów na które należy zwrócić uwagę podczas procesu rekrutacji.
  Możliwość porównania Profilu Osobowego kandydata/ pracownika z Profesjogramem i określenie obszarów wymagających sprawdzenia lub rozwijania.

Oczekiwane rezultaty :

  uzgodnienie obszarów kompetencyjnych pracownika wymagających rozwijania w celu dopasowania do Profesjogramu
  zwiększenie skuteczność doboru pracowników do wymagań stanowiska pracy
  podniesienie efektywności procesów rekrutacyjnych

Sposób przeprowadzenia badania

  przygotowanie Profesjogramu przebiega w formie onlinie lub papierowej i wymaga udziału najlepszych pracowników z pozycji opisywanej oraz ich przełożonych
  czas trwania badania wynosi ok. 15 min

Badanie dedykowane

  menedżerowie wysokiego i średniego szczebla
  działy HR
  osoby planujące i biorące udział w procesie rekrutacji

Czas zmiany to czas lęku lub nowych możliwości. Twoja postawa zadecyduje, która z tych rzeczy będzie Twoim udziałem.


Ernest Wilson
Połącz się z nami

Work Image
Jacek Korzeniowski
Prezes Business Way sp. z o.o.
Trener Biznesu, Coach, Doradca
Work Image
Marek Sztomberski
Trener Biznesu, Doradca
Coach, Supervisor
Work Image
Elżbieta Ziembrowicz
Trener, Coach, Doradca
Work Image
Anna Kazakow
Trener, Coach, Mediator
Sylwia Kowalska
Sylwia Kowalska
Partner
Doradca, Trener, Coach
Work Image
Robert Siewak
Trener, Doradca, Coach
Beata Kurach
Beata Kurach
Trener biznesu
Doradca HR, Coach
Beata Kurach

Beata Kurach

Trener Biznesu
Doradca HR, Coach

Moje motto:

"Ciągły rozwój i doskonalnie to obszary bardzo ważne w moim życiu. Oferowanie wsparcia w rozwoju innym ludziom, możliwość dzielenia się z nimi wiedzą i doświadczeniem, to dla mnie powód do satysfakcji oraz bezcenne źródło energii i inspiracji”.

Wykształcenie:

Practitioner Coach Diploma, Noble Manhattan Coaching , Warszawa
Studia podyplomowe - Zarządzanie zasobami ludzkimi; WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Magister archeologii - Uniwersytet Warszawski

Szkolenia Certyfikaty:
 • Certyfikowany trener wewnętrzny Colgate-Palmolive w programach: Valuing Colgate People, Business Presentation Skills, Coaching &Feedback, Objectives Setting, Performance Review, General Instructor Training, Competency Based Interviewing, Leadership for Manufacturing Work Teams
 • Master Trainer Colgate-Palmolive Leadership Programs
 • Asesor wewnętrzny (Assessment i Development Center) w firmach Colgate-Palmolive, Sony, Amcor Tobacco Packaging
 • Facylitator programów edukacyjnych z udziałem koni (Horse Assisted Education)
 • Coaching Clinic (Coach-U), Warszawa
 • Situation Leadership II (House of Skills), Warszawa
 • PDI - 360 Feedback training, Zurich
 • Work Smart Performance (Sony & Energy Project), Londyn
 • Sony Internal Assessor training, Londyn
 • SHL Assessor Training, Londyn
 • Akademia TROP - Dyplom trenera
Doświadczenie:

Moja kariera zawodowa od zawsze związana była z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwojem pracowników. Pierwsze kroki zawodowe stawiałam w firmie Colgate-Palmolive Poland, pełniąc kolejno role specjalisty, koordynatora i kierownika działu HR w fabryce. Następnie przez blisko cztery lata pracowałam jako Menedżer ds. szkoleń i rozwoju pracowników. Uzyskałam certyfikat trenera wewnętrznego oraz master trenera, uprawnionego do certyfikowania trenerów wewnętrznych firmy Colgate-Palmolive. Realizowałam projekty szkoleniowe poświęcone doskonaleniu kompetencji przywódczych managerów średniego szczebla w Polsce i w innych krajach europejskich. Byłam odpowiedzialna za pozyskiwanie talentów do firmy i ich rozwój w organizacji. Odpowiadałam za plany sukcesji, program zarządzania wynikami pracy, coaching manedżerów, centra rozwoju i oceny oraz szkolenia.

Karierę zawodową kontynuowałam jako Dyrektor Personalny w firmie Sony Poland, a następnie Baxter Polska, w obu przypadkach odpowiadając za realizację strategii HR w Polsce i Krajach Bałtyckich. W 2012 roku objęłam stanowisko Dyrektora HR (Europa Zachodnia) w firmie Amcor Tobacco Packaging. W moim obszarze odpowiedzialności znalazło się siedem oddziałów firmy w Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Portugalii.

W 2016 roku rozpoczęłam współpracę z firmą Business Way Sp. z o.o. w roli trenera, coacha i doradcy. Wykorzystuję wieloletnie doświadczenie w biznesie, aby skutecznie wspierać naszych klientów w rozwoju ich organizacji.

Obszar ekspertyzy - coaching przedstawicieli średniego i wyższego szczebla menedżerskiego, zarządzanie talentami, budowanie i wdrażanie modeli kompetencyjnych, szkolenia i warsztaty w obszarze przywództwa, szkolenia Train the trainers, programy doradcze w obszarze HR oraz warsztaty edukacyjne z udziałem koni (HAE).

Jacek Korzeniowski

Jacek Korzeniowski

Prezes Business Way sp. z o.o.
Trener Biznesu, Doradca, Coach  Moje motto:
"Sukces i rozwój w działaniu. Lubię wiedzę teoretyczną przekuwać w sukces praktyczny, otwierać nowe obszary i budować efektywne struktury. Wiem, że moja wiedza i wieloletnie doświadczenie są wartością dla innych, pomagając im osiągać ambitne cele. Szczególnie motywuje mnie przełamywanie barier i realizowanie celów, które wydają się nieosiągalne."


Wykształcenie:

Akademia Medyczna w Lublinie - Lekarz medycyny;
WSPiZ im. L.Koźmińskiego - Studia MBA;
Yans Cron Consulting Group - Trener biznesu i NLP;
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Studia Podyplomowe Coaching;
Instytut Francuski w Warszawie;
Management Central Europe w Brukseli;
Posiadane certyfikaty - DISC Classic, Thomas International (APOS, TST, 3600 );


 

Doświadczenie:

Karierę zawodową rozpocząłem jako lekarz, pracując przez 14 lat w szpitalu oraz jako kierownik poradni. Następnie stworzyłem i kierowałem Szkołą Ratownictwa Medyczno-Sanitarnego, która
w ciągu 3 lat stała się drugą największą na świecie tego typu placówką szkolącą tysiące osób rocznie. Poza działalnością szkoleniową, koordynowałem pracą ponad 20 trenerów oraz 12 profesorów medycyny, dyrektorów szpitali, ordynatorów, wchodzących w skład rady programowej szkoły ratownictwa. Kolejnym wyzwaniem była praca przez 13 lat dla międzynarodowego koncernu farmaceutycznego.

Przeszedłem przez wszystkie szczeble od Przedstawiciela Medycznego do Dyrektora Sprzedaży. Zarządzałem 130 osobowym zespołem przedstawicieli i 14 menadżerami. Jestem autorem licznych rozwiązań z zakresu sprzedaży, zarządzania, systemów motywacyjnych, raportowania, monitorowania efektywności zespołu itp.

Od 2008 jestem współwłaścicielem Business Way Sp. z o.o., wykorzystując swoje kompetencje
i doświadczenie w zakresie rozwijania kompetencji i biznesu naszych klientów, w formie szkoleń, coachingów oraz projektów doradczych. Szkoliłem i prowadziłem coachingi, assessmenty w takich firmach jak Glaxo, Teva, Pliva, Novartis, Astellas, Novo Nordisk, BGK, Drozapol S.A, Arteria, Cegedim Polska, Symposion, Bahlsen Sp.z o.o., Hand Prod i wielu innych.

marek_sztomberski

Marek Sztomberski

Trener Biznesu, Doradca, Coach, Supervisor


  Moje motto:
„Ciągle fascynuje mnie człowiek i jego potencjał. Mam poczucie, że w dzisiejszym świecie pełnym zmian, prowadzenie ludzi i pomaganie im w rozwoju to ciągła przygoda, niekończąca się podróż w poszukiwaniu nowych możliwości.”


Wykształcenie:

Absolwent psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Certyfikaty:

Trener NLP oraz Master - Practitioner of Art of NLP
The NLP Connection and Society of Neuro - Linquistic Programming (USA)
The Structures of Time – Christina Hall

Szkolenia
i warsztaty:

Christina Hall, Herman Müller, John Seymour, Joseph O'Conor , David Nenan czy Robert Cialdini.


 

Doświadczenie:

Od 1984 do 1996 prowadziłem własne firmy zajmujące się działalnością usługowo – handlową.
 
  Od 1991 roku do 1994 byłem Dyrektorem Ośrodka Rozwoju Osobowości w Świdniku, zarządzałem zespołem pracowników oraz zajmowałem się budowaniem strategii firmy i realizacją innowacyjnych projektów z dziedziny rozwoju.
 
  Od 1995 do 2003 byłem współwłaścicielem oraz trenerem Instytutu Doradztwa i Szkoleń NLP, a od 2003 do 2011 byłem Wiceprezesem i trenerem firmy doradczej Kulesza Sztomberski Institute of Business Education. Tworzyłem oraz wprowadzałem systemy szkoleń dla menadżerów w wielu firmach, min.: Astellas, Adamed, Coca Cola Beverages, Bahlsen, D-Link Polska, Philip Morris, Kraft Foods, Nestle, Nutricia, Mars, Unilever, Dębica, ING, Kredyt Bank, Bank BPH, Bank Zachodni WBK, PZU, Triada, Bayer, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Roche Pharmaceuticals czy Boots Healthcare.
 
Pracowałem jako konsultant budując strategie sprzedaży oraz szkoląc zespoły sprzedażowe dla takich firm jak: Kompania Piwowarska, Kamis Przyprawy, GoodYearDunlop, Tesco, Volvo, Ceramika Paradyż, Ciech, Philips, Rockit Benckiser, Era, PTK Centertel, Capgemini i wiele innych. Wprowadzałem także systemy coachingu sprzedażowego w Bahlsen Polska, GSK czy Triada.
 
Jestem autorem wielu felietonów, artykułów z dziedziny NLP i biznesu oraz autorem książki pod tytułem „31 opowieści”.
 
Z Business Way realizuje swoją pasję, jaką jest praca z drugim człowiekiem.
 
 

Jacek Korzeniowski

Anna Kazakow

Trener, Coach, Mediator  Moje motto:
"Szkolę, bo widzę jak wiele obszarów w relacjach między ludźmi wymaga wsparcia i jak prostymi narzędziami można osiągnąć niezwykłe efekty. Szkolę, ponieważ uważam, że ludzie mają niewykorzystane potencjały i szkoda, żeby się taka wartość zmarnowała. Bardzo lubię, kiedy uczestnicy mówią, że „się nie da” a potem sami stosują ćwiczone techniki."
 
 


Wykształcenie:

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie - profil z rozszerzonym rosyjskim
Mediator w organizacji – Szkoła Mediacje Grupy TROP
Coach - Szkoła Coachów Grupy TROP
Trener – Szkoła Trenerów Biznesu Grupy TROP
Certyfikat SHL (uprawniający do przeprowadzania testów AIS, ADL, OPQ)
Akredytacja do prowadzenia i moderowania warsztatów z użyciem Ról Grupowych M. Belbina


 

Doświadczenie:

W latach 1993 – 2007 byłam Konsultant ds. Rekrutacji w firmie HRK.

Od 2007 roku prowadzę szkoleń z obszaru zarządzania zespołem, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, motywowania, budowania zespołów, budowania tożsamości zespołowej, planowania
i opracowywania strategii rozwojowych. Przygotowuję projekty szkoleniowych od strony organizacyjnej – badanie potrzeb klienta, diagnoza problemów i/lub obszarów rozwojowych, określenie przydatnych technik i narzędzi. Zajmuję się coachingiem dla kadry zarządzającej, prowadzę oceny 360 oraz testy umiejętności (OPQ, ADL i AIS firmy SHL).wraz z interpretacją

Prowadziłam procesy rekrutacyjne w Polsce i zagranicą metodą Direct/Executive Search na stanowiska średniego i wyższego szczebla, m.in. dla ACP Pharma, Schunk, PPG Industries, Antalis, ACO, Pommier Polska, Valmont Structures, Vielika Kishenya Brałam udział udział w ponad 200 sesjach Assesment i Development Centre jako Asesor wiodący m.in. dla takich firm jak PZU, Orlen, Commercial Union, Akzo Nobel, Coca-Cola, TPSA.

Brałam udział w międzynarodowym projekcie szkoleniowym, organizowanym wraz partnerem szwajcarskim, firmą doradczą Towers Perrin polegającym na wdrożeniu nowych wartości korporacyjnych w Bayer Schering Pharma – facylitacja w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim
w Polsce, Rosji, Bułgarii oraz na Ukrainie dla działów handlowych.

Sylwia Kowlska

SYLWIA KOWALSKA

Partner
Doradca, Trener, Coach


  Moje motto:


„Żyj z pasją i w zgodzie z sobą, ciągle poszerzając wiedzę i doświadczenie”.Wykształcenie:

Practitioner Coach Diploma, Noble Manhattan Coaching, Warszawa
Coach, Laboratorium Psychoedukacji & SWPS, Warszawa, Podyplomowe Studnium Coachingu
Magister psychologii Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
Magister historii Akademia Pomorska, Słupsk


 
Szkolenia
i warsztaty:

Unleash The Power Within, Anthony Robbins Training, Londyn
Program Pomocy Psychologiczny, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt , Warszawa
Trening interpersonalny w formule Grupy Otwarcia (5 dni), Laboratorium Psychoedukacji
Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej, Laboratorium Psychoedukacji
Rozwój zawodowy – rozumienie psychodynamiczne, Laboratorium Psychoedukacji
Asertywność a potrzeba godności, człowiek w biznesie czyli jak stawać wobec trudnych sytuacji pracowniczych i jak je rozwiązywać, SWPS Warszawa
Negocjacje menadżerskie i handlowe, SWPS Warszawa
Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach stresowych, SWPS Warszawa


Doświadczenie:

Moja kariera zawodowa rozpoczęła się od zatrudnienia w liceum na stanowisku nauczyciela historii
i wiedzy o społeczeństwie.

Po roku otrzymałam propozycję pracy w europejskim oddziale amerykańskiej firmie VideoPlus (Success Partners), która zajmuje się obsługą firm z dziedziny MLM i DS w USA oraz Europie. Poczynając od stanowiska asystenckiego przechodziłam przez kolejne szczeble kariery w firmie, aby zostać Customer Relationship Department Manager.

To stanowisko umożliwiło mi zdobycie ważnych doświadczeń z zakresu odpowiedzialności za dział Obsługi Klienta i Dział Zakupów, opieki nad kluczowymi klientami firmy oraz aktywnego rozwijania sprzedaży. Moje główne osiągnięcia to budowanie i kierowanie zespołem Account Executives, realizacja planów sprzedażowych, budowanie procesów miedzy działami oraz moderacja kultury organizacji.

W Business Way zajmuję stanowisko Business Development Manager. Odpowiadam za koordynowanie i realizowanie całokształtu procesów związanych z kreowaniem przyszłości firmy
i marki Business Way. Pracuję również jako coach i trener.

Jacek Korzeniowski

Joanna Małachowska

Trener, Konsultant  Moje motto:
"Chcę mieć wpływ na rzeczywistość. Szkoląc i rozwijając ludzi od 15 lat, mam wpływ na ich efektywność w pracy, a także na zmianę kultury biznesu w Polsce. Ważne jest dla mnie to, że w wyniku szkoleń, ludzie uczą się słuchać innych, asertywnie rozmawiać o niełatwych sprawach, a także… chwalić siebie nawzajem."


Wykształcenie:

2007 - 2008 Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem – Studium Podyplomowe
2001 - 2006 Uniwersytet Warszawski, Instytut Rusycystyki
Akredytacja Insights Discovery


 

Doświadczenie:

Od ponad 17 lat jestem związana z rynkiem HR w Polsce – pozyskiwaniem i rozwojem ludzi. Pracowałam w Biurze Doradztwa Personalnego Personnel, byłam trenerem i koordynatorem ds. szkoleń - w firmie AVIVA Polska. Jako konsultant i trener zewnętrzny współpracuję
i współpracowałam z renomowanymi firmami szkoleniowymi w Polsce. Projektowałam i wdrażałam rozwiązania rozwojowe dla firm działających na terenie Polski i krajów rosyjskojęzycznych. Rozumiem potrzeby klienta, moim atutem jest doświadczenie z pracy w korporacji.

Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu: efektywności osobistej (asertywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, budowania własnej pozycji w organizacji, prowadzenia spotkań, skutecznych technik prezentacji), narzędzi menedżerskich (rekrutacji i oceny efektywności pracowników), kreatywnego rozwiązywania problemów etc. Ze względu na swoje doświadczenie w dziale zarządzania zasobami ludzkimi i zamiłowanie do tej tematyki wspieram klientów we wdrażaniu: procesów oceny efektywności, wdrażaniu rozwiązań wynikających z badania zaangażowania, procesach rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników (Assessment/Development Center).

Moje kompetencje lingwistyczne (biegła znajomość języków rosyjskiego i angielskiego) pozwalają mi na udział w projektach międzynarodowych i wdrażanie rozwiązań na nowych rynkach, na które wchodzą firmy.

Jacek Korzeniowski

Robert Siewak

Trener, Doradca, Coach  Moje motto:
"Lubię poznawać nowych ludzi, kultury, języki. Szkolę dla satysfakcji i korzyści uczestników oraz dla przyjemnego poczucia sensu tego, co robię a także dla własnego rozwoju."
 
 
 


Wykształcenie:

2004 - 2005 Lublin Business School, patronat Dublin City University oraz KUL - Executive Master of Business and Administration - studia podyplomowe
1991 - 1992 Stowarzyszenie Księgowych Polskich - Księgowy
1982 - 1987 Akademia Rolnicza w Lublinie - wydział zootechniczny


 

Doświadczenie:

W firmach takich, jak British American Tobacco, SCA Hygiene Products oraz PZ Cussons SA przechodziłem kolejne etapy rozwoju od Przedstawiciela Handlowego poprzez Kierownika Regionu, KAM aż do Dyrektora Sprzedaży. Miałem przyjemność uczestniczyć w międzynarodowych projektach dystrybucyjnych i sprzedażowych. Projektowałem i wdrażałem systemy oceniające oraz rekrutacyjne. W czasie tej pracy, od roku 1994 prowadziłem też szkolenia.

Od roku 2005 czyli rozpoczęcia własnej działalności, współpracowałem też z wybranymi klientami jako konsultant w zakresie systemów sprzedaży, tworzenia systemów rekrutacyjnych oraz ocen okresowych. Współpracuję z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce oraz zagranicą, prowadząc projekty w języku angielskim i rosyjskim.

Koncentruję się na szkoleniach i działaniach związanych z szeroko rozumianą pracą działu sprzedaży: sprzedaż, obsługa klienta, negocjacje, zarządzania projektami, efektywności osobistej (asertywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, budowania własnej pozycji w organizacji, umiejętności menedżerskich (rekrutacji i oceny efektywności pracowników).

Jacek Korzeniowski

Elżbieta Ziembrowicz

Trener, Coach, Doradca  Moje motto:
"Interesuje mnie skuteczność i efektywność ludzkiego działania dlatego wspieram osoby i firm w zmianie. Ogromną satysfakcję daje mi wspólne z klientami poszukiwanie rozwiązań, odkrywanie potencjału - zasobów klienta, odkrywanie najlepszej, najbardziej efektywnej drogi osiągania celów osoby czy organizacji."
 
 
 


Wykształcenie:

Politechnika Lubelska – mgr inż. Organizator Przemysłu
The Society of Neuro-Linquistic Programing In association with The NLP Connection – Certified Trainer
ICC Joseph O'Connor, Andrea Lages-O'Connor - International Coach

Certyfikaty :

From Coach to Awakener – Robert Dilts
The Structures of Time – Christina Hall


 

Doświadczenie:

Po ukończeniu studiów pracowałam jako programista, menedżer a następnie handlowiec. Równolegle zdobywałam umiejętności trenerskie ucząc się u wielu trenerów polskich i zagranicznych. Swe umiejętności rozwijała min. pod kierunkiem Hermanna Müller-Walbrodt (Niemcy), Linnett Saunders-Pearl (USA), Joseph O'Connor (UK), Robert Dilts (USA), Robert Klaus (USA), Christina Hall (USA).

W swoim kilkunastoletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałam się opracowywaniem
i prowadzeniem projektów rozwoju kadry menedżerskiej, zespołów trenerów wewnętrznych, szkoleniami doskonalącymi umiejętności przywódcze. Szkoliłam z zakresu zarządzania i budowania zespołu, obsługi klienta, umiejętności negocjacji i prowadzenia rozmów handlowych. Prowadziłam szkolenia umiejętności miękkich dla branży technicznej a także coaching indywidualny dla średniej
i wyższej kadry menedżerskiej.

Współpracowałam m. in: z Neuroedukacją, Instytutem Doradztwa i Szkoleń NLP, Prospero Business Training, Concept. Pracowała dla firm międzynarodowych oraz kilkudziesięciu dużych i średnich przedsiębiorstw w kraju, m. in. dla: banków, hoteli, firm farmaceutycznych, finansowych, handlowych, telekomunikacyjnych, branży produkcyjnej, informatycznej oraz ubezpieczeniowej.

FIRMY Z KTÓRYMI   WSPÓŁPRACOWAĆ

client image

„Firma Business Way sp. z o.o. przeprowadziła dla naszej Firmy serię szkoleń menadżerskich, sprzedażowych oraz sesji coachingowych. Uczestnicy wysoko ocenili jakość
i profesjonalizm trenerów, co więcej dzięki szkoleniom Business Way znacząco podniosła się efektywność naszych działań. Potwierdzamy, że firma Business Way jest profesjonalna, rzetelna i śwadczy usługi na wysoki poziomie.”

client image

„Z firmą Bussines Way współpracujemy od 2011.Korzystaliśmy z przygotowanych specjalnie dla naszych pracownmików szkoleń dotyczących: umiejętności coachingowych, liderowania, tworzenia analizy SWOT i zarządzania matrycowego. Warsztaty są zawsze profesjonalnie przygotowane i dobrze prowadzone. Trenerzy zawsze wykazują duże osobiste zaangażowanie i „pozytywną” energię. Bardzo cenny jest także doskonały kontakt Prowadzących z uczestnikami szkoleń.

client image

"W związku z realizacją kompleksowego projektu doradczo-szkoleniowego chcieliśmy podkreślić, ze jesteśmy w pełni uznania dla zespołu Buisness Way za ich profesjonalizm sprawność w działaniu. Jakość realizacji projektu prowadzonego przez firmę Business Way Sp. z o.o. została przez nas oceniona bardzo wysoko.
Od samego początku okazali się godnym zaufania i solidnym partnerem. Ich szeroka
i kompleksowa wiedza oraz zrozumienie rynku farmaceutycznego, są bardzo istotne dla naszej działalności, dlatego
z przyjemnością oraz pełnią odpowiedzialnością możemy polecić Business Way, jako kompetentnego
i rzetelnego partnera”


 

Nasi klienci: 

NASI   PARTNERZY


 


 

client image
client image
izeo image
Znajdź nas

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania:

Nasze dane:

 •  NIP: 9512347639
 •  REGON: 145303952
 •  KRS: 0000395308
 •  NR KONTA: 36 2490 0005 0000 4520 8962 9796
 •   SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 •   Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł
 Hmmmm... prosimy o prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza.
 Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
WYŚLIJ

  

 

 


©  BUSINESS WAY  2014


Serwisy internetowe BUSINESS WAY sp. z o. o. używają plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.